Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy otázek z rostlinné produkce předmětu

ZÁKLADY ZEMĚDĚLSTVÍ

 

PEF- obor Veřejná správa a regionální rozvoj: 2005/2006: kombinované studium

 

Studijní materiály:

 

Okruhy:

·        Rostlinná produkce a její využití, potravinové bilance a trendy

·        Stav rostlinné produkce v ČR a v EU

·        Polní plodiny podle charakteru poskytovaných produktů a podle vývojového cyklu

·        Hospodaření na orné půdě, pěstební systémy

·        Trvale udržitelné zemědělství - obecné principy integrované rostlinné produkce

·        Základní principy ekologického systému hospodaření

·        Rostliny a prostředí

·        Rajonizace rostlinné produkce - agroekologické požadavky plodin

·        Půdní a klimatické faktory významné pro rostlinnou produkci

·        Význam střídání plodin a osevní postupy

·        Zásady a způsoby zpracování půdy

·        Využití odrůd, osiva a sadby v rostlinné produkci

·        Výživa rostlin a obecné zásady hnojení

·        Redukující faktory rostlinné produkce biotického charakteru (plevele, choroby, škůdci) a možnosti jejich regulace

·        Využití produkce obilnin a kvalita pšenice a ječmene pro různé užitkové směry)

·        Obilniny - principy pěstebních technologií ozimých a jarních obilnin

·        Produkce a využití bílkovinných a olejnatých plodin

·        Produkce a využití brambor

·        Principy pěstování brambor

·        Základy produkce, využití a konzervace píce

 

Test z Chovu zvířat I

Varianta 10

 

1. Současný početní stav krav celkem v ČR je přibližně:

a)  55 000

b) 560 000

c) 1 300 000

d) 2 500 000

 

2. Zemědělství v ČR se svou výrobou podílí na HDP:

a) 20 %

b) 40 %

c) 2 %.

d) 10 %

 

3. Eocénním předkem skotu žijícím cca před 40-60 mil. let byl:

a) Archeopteryx

b) Eohyus

c) Archeomeryx

d) Archeotragus

 

4. Vlivem domestikace se u velkých hospodářských zvířat mozkovna a s ní i hmotnost

mozku:

a) zvýšila až o 1/3

b) nezměnila    

c) snížila až o 1/3

d)  zvýšila 2x

 

5. Živočišný druh je v zootechnice taxonomickou jednotkou:

a) nejvyšší

b) základní

c) nejnižší

d) nic správně

 

6. Gcnovou rezervou v ČR u plemen ovcí jsou v současnosti plemena:

a) Suffolk a Texel

b) Cigája a Norfolk

c) Valaška a Šumavka

d)  Ovce východofríská a Archar

 

7. Nedědičná proměnlivost, při níž se znaky mění vlivem vnějších podmínek, se nazývá:

a) mutace

b) transformace

c) modifikace

d) translokace

 

8. Znaky, u nichž je typická spojitá proměnlivost (jsou měřitelné), označujeme jako:

a) znaky kvalitativní

b) znaky kvantitativní

c) znaky alternující

d) znaky transformační

9. Soubor veškerých genů jednoho zvířete nazýváme:

a) ienoryp

b) genofond

c) chromozomální mapou

d) genotyp

 

10. Utváření orgánů a části těla, které lze pozorovat a popsat u zvířete při pitvě nazýváme:

a)  morfologická translokace

b) interiér

c) orgánová translokace

d) exteriér

 

11. Kohoutková výška, šikmá délka těla, hloubka a délka hrudníku se měří pomocí:

a) Wilkensova kružidla

b) páskové zoomíry

c) měrné hole

d) speciálního logometrického měřidla      \

 

12. Dusíkaté melaniny vznikající za pomoci enzymů a ovládané genotypem řadíme mezi

pigmenty:

a) vnější

b) vnitřní

c) organické

d) anorganické

 

13. Tělesné rozměry pánve a hlavy u velkých hospodářských zvířat je nejvhodnější měřit

pomocí:

a) měrné hole

b) páskové zoomíry

c) úhloměru

d) kružidla

 

14. Melanin jako pigment vzniká v organismu oxidací:

a) DNA 

b) ribózy

c) tyrozinu ve spolupráci s deoxyphenylalaninem

a)  fosforečnanů

 

15. Z ekologického hlediska dělíme makroklimatické abiotické faktory na:

(vyberte chybnou odpověď)

a) etologické

b) fyziologické

c) rnorfologické

d) genetické

 

16. Etologie jako biologická disciplína nevyužívá poznatků:

a) chování a fyziologie

b) chování a anatomie

c) chování a ekologie

d) chováni a genetiky

 

17. Mezi formy učení z hlediska etologie nelze zařadit:

a) habituaci

b) imprintig

c) welfare

d)  senzitizace

 

18. Hlavním samičím pohlavním hormonem je:

a) testosteron

b) tyrozin

c) prostaglandin                                         

d) progesteron

 

19. Mezidobí a interval jako ukazatelé reprodukce skotu a koní:

a) nemohou být stejně dlouhé   

b) mohou být stejně dlouhé   

c) výjimečně mohou být stejně dlouhé;

d) nic správně            i

 

20. Pro králici je typická:

a) latentní březost

b) provokovaná ovulace

c) březost 115 dní

d) diestričnost během jednoho roku

 

21. Z hlediska růstu a vývoje rozdělujeme prenatální období na:

(vyberte chybnou odpověď)

a) fetální

b) embryonální

c) abortální

d) nic správně

 

22. Nejpřesnějším vyjádřením intenzity růstu je z uvedených:

a) průměrný denní přírůstek

b) absolutní přírůstek

c) relativní přírůstek

d) Wrightův přírůstek označovaný Fx

 

23. Při hodnocení produkce masa nezařazujeme u prasat mezi hlavní masité části:

a) pečeni s panenskou svíčkovou

b) plec bez kolene a přední nožičky

c) roštěnou

d) krkovici

 

24. Jatečná výtěžnost výsekových prasat hmotnosti 110 - 120 kg je v ČR:

a) přibližně 65 %

b) přibližně 85 %

c) přibližně 50%

d) přibližně 80 %

 

 

 

25. Do jatečného rozboru bezprostředně navazujícího na porážku skotu řadíme stanovení:

a) hmotnosti masa v kýtě

b) podílu hlavních masitých částí

c) stanovení čisté jatečné výtěžnosti

d) podílu kostí z hmotnosti jatečného trupu

 

26. Pro iniciaci a udržení laktace je důležitá hladina hormonů:

a) prolaktinu a ACTH

b) oxitocinu a inzulínu

c) adrenalinu a noradrenalinu

d) STH a prostaglandinu

 

27. Albuminové mléko obsahuje:

a) více než 85 % kaseinu

b) méně než 75 % kaseinu

c) více jak 20 % gamaglobulinu

d) asi 10 % inzulínu

 

28. Pro aktivní vývin imunitního systému a rychlý pokles imunoglobulinu v mlezivu by mělo tele dostat mlezivo poprvé po porodu do:

a) 5 minut

b) 1 - 2 hodin

c) 5 hodin

d)  10-hodin

 

29. Odhadnutá plemenná hodnota má platnost:

a) omezenou na populaci, ve které byla odhadnuta

b) všeobecnou pro veškeré populace daného druhu

c) všeobecnou pro veškeré populace daného plemene

d) omezenou pro jednotlivé světadíly (Evropu, Severní Ameriku apod.)

 

30. Generační interval je u prasat dlouhý:

a) 1,5 roku

b) 2,5 roku

c) 3,5 roku

d) 4,5 roku

 

31. Plemenná hodnota odhadovaná na základě informací z rodokmenu je:

a) velmi přesná

b) zcela nepřesná

c) relativně málo přesná

d)  konečný údaj stanovený v kontrole dědičnosti

 

Test z Chovu zvířat

Varianta 20

 

1. Celkový počet skotu v ČR je v Současnosti přibližně ks:

a) 1 000 000   

b) 1 500 000  

c) 500 000

d) 750 000

 

2. Zemědělství se v ČR v současnosti podílí na zaměstnanosti:

a) 14 %

b) 24 %

c) 34 %

d) 4 %

 

3. S chovem zvířat jako takovým začal člověk:

a) cca 2-3 tis. let př.n.l.         

b) cca 6-8 tis, let př.n.l          

c) cca 15. tis. let př. n.l.        

d) ve 14. a 15. století  

 

4. Domestikací byla reprodukce nejintenzivněji ovlivněna u:

a) prasete

b) králíka

c) skotu          

d) ovce

 

5. Základní taxonomickou jednotkou zootechniky je:

a) druh

b) plemeno

c) linie

d) ráz

 

6. Jako genová rezerva je u prasat v ČR zařazeno plemeno:

a) Duroc

b) Hampshire

c) Přeštické černostrakaté  

d) Bílé ušlechtilé         

 

7. Dědičná proměnlivost, kdy založení znaku se mění vlivem vnějších podmínek, se nazývá

a) modifikace

b) translokace

c) mutace

d) translace

 

8. Znaky, pro které je typický výskyt odlišných fenotypů bez přechodů (rohatost-bezrohost)

nazýváme:

a) znaky kvantitativní

b) znaky alternující

c) znaky transformační

d) znaky kvalitativní

9. Soubor veškerých znaků jedince (morfologických, psychických atd.) nazýváme:

a) genotyp

b) znaková mapa   

c) fenotyp       

d) idiogram

 

10. Utváření orgánů a částí těla včetně zbarvení, které u živého zvířete můžeme pozorovat a

popsat nazýváme:

a) interiér

b) síť tělesné stavby

c) exteriér

d) konstituční výbava

 

11. Tělesnou hmotnost zvířete lze nejlépe odvodit z tělesného rozměru:

a) kohoutková výška

b) objem kýty 

c) šikmá délka těla      

d) obvod hrudníku za lopatkou

 

12. Při identifikaci zvířat považujeme za trvale označení:

a) mikročip

b) kroužkování

c) křídelní značky u drůbeže

d) vystřihování srsti

 

13. Mezi klasické složky konstituce nelze zařadit:

a) habitus

b) kondici

c) komplexi

d) temperament

 

14. Ranost u dojnice nejlépe vyhodnotíme:

a) délkou první a druhé service periody

b) délkou prvého mezidobí         

c) stářím při prvém zapuštění

d)  délkou prvého inseminačního intervalu

 

15. Z ekologického hlediska považujeme zemědělský závod s koncentrací 300 kusů skotu za

a) malý zdroj znečištění        

b) velký zdroj znečištění

c) střední zdroj znečištění

d) zanedbatelný zdroj znečištění 

 

16. V rámci welfare nepatří mezi „pět svobod" zvířat:

a) osvobození od strachu a úzkosti

b) osvobození od týrání a driftu

c) osvobození od nepohodlí

d) osvobození od bolesti, zranění a nemoci

 

 

 

17. Z hlediska etologie není mezi hlavní smysly zvířat řazen:

a) čich

b) zrak

c) hmat

d) sluch

 

18. Délka servis periody a intervalu z hlediska reprodukce hospodářských zvířat:

a) může být shodná

b) je vždy shodná

c) je vždy různá

d) nic správně

 

19. Hlavním pohlavním hormonem u samců hospodářských zvířat je:

a) progesteron

b) estradiol

c) testosteron

d) estriol         

 

20. Optimální délka servis periody u skotu je:

a) okolo 40 dnů

b) okolo 60 dnů

c) okolo 80 dnů

d) okolo 90 dnů

 

21. Růstová allometrie je:

a) naprostá vyrovnanost v růstu a vývoji

b) stejná intenzita růstu těla a sledované části

c) různá intenzita růstu těla a sledované části

d) nic správně

 

22. Mezi vnější činitele ovlivňující růst nelze zařadit:

a) maternální efekty

b) klimatické faktory

c) výživu a krmeni 

c) druhovou příslušnost       

 

23. Při hodnocení masné produkce u skotu nelze mezi vysoce hodnotné masité částí řadit:

a)  vysoký roštěnec s roštěnou

b) hrudí

c) plec

d) kýtu

 

24. Jatečná výtěžnost býků porážených v ČR v hmotnosti cca 550 kg je:

a) přibližně 80 %

b) přibližně 65 %        

c) přibližně 50 %

d) 85% výjimečně i více

 

 

 

 

25. V rámci tzv. technologického rozboru masa (24 hodin po porážce) nelze zařadit:

a) stanovení podílu masa v kýtě

b) stanovení podílu masa a kostí z pravé jatečné poloviny

c) stanovení masa, ořezu a kostí z plece

d) stanovení jatečné výtěžnosti

 

26. Laktace u skotu trvá:

a) 115 dnů

b) 285 dnů

c) 150 dnů

d) 305 dnů

 

27. Mlékárny v ČR vykupují syrové kravské mléko podle:

a) obsahu mléčných bílkovin a mléčného tuku

b) kg mléčných bílkovin a mléčného tuku

c) obsahu mléčného tuku, obsah bílkovin výkupní cenu neovlivňuje

d) nic správně

 

28. Hodnota indexu perzistence laktace (P 2:1) je u krávy od 2. laktace výše:

a) 60-70 %     

b) 80-85 %                             

c) 85-95 %     

d) 95-105 %   

  TEST - A       
1B11C21A31D41A
2A12B22D32A42C
34-5/20-3013A23A33B43C
4B14A24A34D44C
5C15C25C35A45D
6D16A26A36B46A
7A1725-50/4-527C37D47B
8B18D28C38B48A
9A19A29C39A49A
10B20B30B40C50C
  TEST - B       
1A11C21A31C41C
2B12C22B32A42B
3B13C23C33D43B
4C14B24B34A44D
5A15C25C35C45C
6A16C26A36A46A
7A17A27B37A47B
8řepka,cukr18A28C38C48C
9D19C29C39C49C
10D20D30C40D50B